Bitte die Fragen mit folgenden Fragewrtern vervollstndigen und bersetzen:
www.chinasalon.de
1.谁 wer 2.什么 was/was fr ein 3.哪(儿/里) wo 4.哪 welches 5.几 wieviel(e) 6.多少 wieviel(e)
1 你看!那是______? Nǐ kn! N sh ______?  
2 这是______ 国地图? Zh sh ______ gu dt?  
3 你在做______? Nǐ zi zu ______?  
4 你现在住在______? Nǐ xinzi zh zi ______?  
5 你住在____楼?____号? Nǐ zh zi ____ lu?____ho?  
6 那个女人是 ? Ng nǚrn sh ______?  
7 她是_____的女朋友? Tā sh______de nǚ pngyǒu?  
8 她叫______名字? Tā jio ______ mngz?  
9 那是 的车? N sh ______ de chē?  
10 你去______个书店? Nǐ q ______ ge shūdin?  
11 您想买______书? Nn xiǎng mǎi ______ shū?  
12 你们要____杯绿茶? Nǐmen yo______ bēi lǜch?  
13 今天星期_____? Jīntiān xīngq ______?  
14 请问,现在______点? Qǐngwn, xinzi______ diǎn?  
15 你们去______那儿? Nǐmen q ______nr?  
16 这个星期六是____号? Zhge xīngqli sh _____ ho?  
17 你在______工作? Nǐ zi ______ gōngzu?  
18 你今年______岁? Nǐ jīnnin ______ su?  
19 你的手机号是______? Nǐ de shǒujī ho sh ______?  
20 你做______工作? Nǐ zu ______ gōngzu?