die Stze verneinen und bersetzen
1 他今天去上班。 Tā jīntiān q shngbān.  
2 他昨天工作了。 Tā zutiān gōngzu le.  
3 他明天去上班。 Tā mngtiān q shngbān.  
4 他以前喜欢踢足球。 Tā yǐqin xǐhuān tī zqi.  
5 他常常去看电影。 Tā chngchang q kn dinyǐng.  
6 现在他想去吃饭。 Xinzi tā xiǎng q chīfn.  
7 我们喝了一瓶红酒。 Wǒmen hē le ypng hngjiǔ.  
8 他有一个法国朋友。 Tā yǒu yg fgu pngyou.